Fohlen 2024

 

 

Amaja

geb: 13.02.2024

 

V: liz.593/T Amadeo v. liz.511/T Amaroso

M. Amica v. liz.510/T Stratos v. liz.411/T Stilton



 

 

Smaraia

geb: 18.02.2024

 

V: liz.542/T Manhattan v. liz.455/T Maigold

M. EL Stella v. liz.472/T Sternwächter v. liz350/T Stainz



Odeya

geb: 26.03.2024

 

V: liz.542/T Manhattan v. liz.455/T Maigold

M. EL Odina v. liz.472/T Sternwächter v. liz350/T Stainz



Onawa

geb: 03.03.2024

 

V: liz.571/T Westwind v. liz.500/T Winterzauber

M. EL Olana v. liz.510/T Stratos v. liz.411/T Stilton



Starino

geb: 10.03.2024

 

V: liz.510/T Stratos v. liz.411/T Stilton

M. PEL Olaska v. liz.293/T Newstyle v. liz.181 Nordtirol